zavrieť

MENU

Sprievodca

SPÄŤ NA Aktuality

Pravidlá súťaže „Polievky“

  • Zverejnené 06. október 2021
  • Kategórie Ostatné
  • Tlačiť

Pravidlá súťaže „Polievky“

(ďalej len „Pravidlá“)

 

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

1.1 Usporiadateľ súťaže

Orkla Food Slovensko s.r.o.

Meisslova 5, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

IČO: 31352316

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 57737/B (iba „Usporiadateľ“).

 

1.2 Organizátor súťaže

THIS IS LOCCO, s.r.o. (Reklamná agentúra)

Teslova 26, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 44908849

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 60271/B (ďalej len „Organizátor“).

 

II. Miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, elektronicky prostredníctvom Instagram profilu, ďalej len „miesto konania súťaže“.

 

III. Trvania súťaže

3.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 6.10.2021 (od 13.30h. SEČ) do 28.10.2021 (do 23.59h. SEČ) v troch súťažných kolách.

 

Prvé kolo sa začína 6.10.2021 a končí 12.10.2021.

Druhé kolo sa začína 14.10.2021 a končí 20.10.2021.

Tretie kolo sa začína 22.10.2021 a končí 28.10.2021.

 

IV. Podmienky účasti a princíp súťaže

4.1 S výnimkou osôb uvedených v článku IV. ods. 4.2. týchto „Pravidiel“, sa súťaže môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov a má poštovú adresu v Slovenskej republike (ďalej len „súťažiaci“).

 

4.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a všetky osoby podieľajúce sa priamo na organizácii a zaisťovaní priebehu súťaže, ako aj osoby, ktoré sú s vyššie uvedenými osobami v pomere osoby blízkej v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

 

4.3 Podmienkou účasti je, že súťažiaci má registráciu na sociálnej sieti Instagram.

 

4.4 Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že na https://www.instagram.com/chutnakuchyna/, do komentára pod súťažný príspevok uverejnený dňa 6.10.2021 alebo 14.10.2021 alebo 22.10.2021 napíše odpoveď na otázku uvedenú v súťažnom príspevku.

 

4.5 Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane (t. j. zverejniť pod príspevkom viac súťažných komentárov). Súťažiaci môže získať iba jednu výhru. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie služby či zaplatenie akéhokoľvek iného vklad.

 

4.6 Súťažná fotografia nesmie:

a) byť v rozpore s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;

b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, s všeobecne prijímanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;

c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;

d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;

e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať na nezákonné či nemravné konanie;

f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým prislúchajú práva tretích osôb, menovite autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, práva na priemyselné vlastníctvo ako napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu a iné práva vzťahujúce sa na duševné vlastníctvo;

g) obsahovať skrytú reklamu;

h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Usporiadateľa alebo Organizátora.

Rozhodnutie, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne Usporiadateľovi.

 

4.7 Do súťaže budú zaradení iba súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky. Organizátor a Usporiadateľ majú právo kedykoľvek skontrolovať a posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi a kedykoľvek vyradiť konkrétneho súťažiaceho kvôli nesplneniu niektorej podmienky súťaže. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá za to, ak sa súťažiacemu nepodarí zapojiť do súťaže v dôsledku výpadku telekomunikačného spojenia, akejkoľvek poruchy elektrickej siete, akéhokoľvek opatrenia prijatého prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook a pod.

 

4.8 Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže takých súťažiacich, pri ktorých budú mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania v súvislosti so súťažou alebo konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré môže ovplyvňovať výsledky súťaže, a to aj prostredníctvom tretích osôb a vo výnimočných prípadoch je oprávnený súťaž zrušiť. Všetky zmeny v „Pravidlách“ či oznámenie o odložení alebo zrušení súťaže budú Usporiadateľom zverejnené na stránke https://www.instagram.com/chutnakuchyna/. Usporiadateľ je oprávnený súťažiaceho vylúčiť zo súťaže bez nároku na kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Usporiadateľovi.

 

V. Pravidlá súťaže

5.1 Mechanizmus súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti podľa článku IV, a ktorí do komentára pod súťažný príspevok uverejnený dňa 6.10.2021 alebo 14.10.2021 alebo 22.10.2021 napíšu odpoveď na otázku uvedenú v súťažnom príspevku.

 

Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, alebo sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich (minimálne 3), výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.

 

Žrebovanie vykonajú 3 náhodne vybraní zamestnanci Organizátora. Žrebovanie prebehne v 3 kolách. Vyžrebovaní budú 3 výhercovia v každom kole.

 

Prvé kolo žrebovania sa uskutoční 13.10.2021.

Druhé kolo žrebovania sa uskutoční 21.10.2021.

Tretie kolo žrebovania sa uskutoční 29.10.2021.

 

5.2 Výhra v súťaži:

9x balíček produktov Vitana a  (1 balíček pre 1 výhercu)

 

5.3 Výherca

Výhercom súťaže sa stane účastník súťaže vyžrebovaný podľa postupu uvedeného v článku V. bod 1. Usporiadateľ alebo Organizátor bude do 5 pracovných dní od žrebovania po ukončení súťaže výhercov kontaktovať prostredníctvom ich instagramového profilu komentárom alebo do súkromnej správy.

Meno, pod ktorým sa výherca zúčastnil súťaže, bude publikované po ukončení súťaže pod súťažným príspevkom na profile https://www.instagram.com/chutnakuchyna/. Povinnosťou každého výhercu je poskytnúť Usporiadateľovi a Organizátorovi súťaže súčinnosť nevyhnutnú na odovzdanie výhry. Odovzdanie výhry pre výhercu prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami.

Ak výherca v lehote do 4 kalendárnych dní od vyhlásenia výhercu:

● odmietne výhru prevziať;

● neposkytne inú nevyhnutnú súčinnosť na odovzdanie výhry,

bude výhra odovzdaná náhradníkovi. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca, ani náhradník, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.

 

5.5 Výhercovi nenáleží žiadna iná výhra než výhra určená podľa týchto „Pravidiel“. Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti, postúpiť inej osobe, ani požadovať iné plnenie alebo odovzdanie výhry v inom termíne, alebo ju vymáhať súdnou cestou. Ak by nebolo možné výhru v ods. 5.2 poskytnúť, Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo nahradiť túto výhru inou podobnou výhrou.

 

5.6 Usporiadateľ a Organizátor nezodpovedajú za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie oznámenia o výhre alebo výhru z dôvodov na strane súťažiaceho alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií, poskytovateľa poštových služieb iného do

  • PRODUKTY

  • RECEPTY

  • AKTUALITY

  • KONTAKTY

Naše webové stránky vložia súbory cookie do vášho prehliadača alebo zariadenia, pokiaľ máte túto funkciu v nastavení prehliadač aktivovanú.
Tieto súbory cookie používame k zlepšeniu funkčnosti týchto webových stránok, analýzam a pre záujmovo orientovanú reklamu.

PREČÍTAJTE SI VIAC ZAVRIEŤ