Pravidlá súťaže „Gorilovanie“ na Instagrame

Pravidlá súťaže „Gorilovanie“ na Instagrame

Pravidlá súťaže „Gorilovanie“

(ďalej len „Pravidlá“)

 

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

1.1 Usporiadateľ súťaže

Orkla Foods Slovensko s.r.o.

Plátennícká 2

821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31352316

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 57737/B (iba „Usporiadateľ“).

 

1.2 Organizátor súťaže

THIS IS LOCCO, s.r.o. (Reklamná agentúra)

Teslova 26, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 44908849

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 60271/B (ďalej len „Organizátor“).

 

II. Miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, elektronicky prostredníctvom Instagram profilu, ďalej len „miesto konania súťaže“.

 

III. Trvania súťaže

3.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 23. 5. 2024 (od 17.00h. SEČ) do 30. 5. 2024 (do 23.59h. SEČ).

 

IV. Podmienky účasti a princíp súťaže

4.1 S výnimkou osôb uvedených v článku IV. ods. 4.2. týchto „Pravidiel“, sa súťaže môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov a má poštovú adresu v Slovenskej republike (ďalej len „súťažiaci“).

 

4.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a všetky osoby podieľajúce sa priamo na organizácii a zaisťovaní priebehu súťaže, ako aj osoby, ktoré sú s vyššie uvedenými osobami v pomere osoby blízkej v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

 

4.3 Podmienkou účasti je, že súťažiaci má registráciu na sociálnej sieti Instagram.

 

4.4 Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že na https://www.instagram.com/vitanaslovensko, do komentára pod súťažný príspevok, uverejnený dňa 23. 5. 2024, napíše odpoveď na otázku: „Aká omáčka od Vitany vám nesmie chýbať pri grilovačke? Dajte nám vedieť do komentára a ste v hre.“

 

4.5 Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane. Súťažiaci môže získať iba jednu výhru. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie služby či zaplatenie akéhokoľvek iného vklad.

 

4.6 Súťažný komentár nesmie:

a) byť v rozpore s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;

b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, s všeobecne prijímanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;

c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;

d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;

e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať na nezákonné či nemravné konanie;

f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým prislúchajú práva tretích osôb, menovite autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, práva na priemyselné vlastníctvo ako napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu a iné práva vzťahujúce sa na duševné vlastníctvo;

g) obsahovať skrytú reklamu;

h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Usporiadateľa alebo Organizátora.

Rozhodnutie, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne Usporiadateľovi.

 

4.7 Do súťaže budú zaradení iba súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky. Organizátor a Usporiadateľ majú právo kedykoľvek skontrolovať a posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi a kedykoľvek vyradiť konkrétneho súťažiaceho kvôli nesplneniu niektorej podmienky súťaže. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá za to, ak sa súťažiacemu nepodarí zapojiť do súťaže v dôsledku výpadku telekomunikačného spojenia, akejkoľvek poruchy elektrickej siete, akéhokoľvek opatrenia prijatého prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook a pod.

 

4.8 Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže takých súťažiacich, pri ktorých budú mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania v súvislosti so súťažou alebo konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré môže ovplyvňovať výsledky súťaže, a to aj prostredníctvom tretích osôb a vo výnimočných prípadoch je oprávnený súťaž zrušiť. Všetky zmeny v „Pravidlách“ či oznámenie o odložení alebo zrušení súťaže budú Usporiadateľom zverejnené na stránke https://www.instagram.com/chutnakuchyna/. Usporiadateľ je oprávnený súťažiaceho vylúčiť zo súťaže bez nároku na kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Usporiadateľovi.

 

V. Pravidlá súťaže

5.1 Mechanizmus súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti podľa článku IV a ktorí sa cez instagram zapoja do súťaže tak, že do komentára pod súťažný príspevok, uverejnený dňa 23.5.2024, napíšu odpoveď na otázku: „Aká omáčka od Vitany vám nesmie chýbať pri grilovačke? Dajte nám vedieť do komentára a ste v hre.

 

Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, alebo sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich (minimálne 3), výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.

 

Žrebovanie vykonajú 3 náhodne vybraní zamestnanci Organizátora. Žrebovanie prebehne 31.5.2024. Vyžrebovaní budú 10 výhercovia.

 

5.2 Výhra v súťaži:

10 x kufrík plný korenia

 

 

 

5.3 Výherca

Výhercom súťaže sa stane účastník súťaže vyžrebovaný podľa postupu uvedeného v článku V. bod 1. Usporiadateľ alebo Organizátor bude do 5 pracovných dní od žrebovania po ukončení súťaže výhercov kontaktovať prostredníctvom ich instagramového profilu komentárom alebo do súkromnej správy.

Meno, pod ktorým sa výherca zúčastnil súťaže, bude publikované po ukončení súťaže pod súťažným príspevkom na profile https://www.instagram.com/chutnakuchyna/. Povinnosťou každého výhercu je poskytnúť Usporiadateľovi a Organizátorovi súťaže súčinnosť nevyhnutnú na odovzdanie výhry. Odovzdanie výhry pre výhercu prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami.

Ak výherca v lehote do 4 kalendárnych dní od vyhlásenia výhercu:

● odmietne výhru prevziať;

● neposkytne inú nevyhnutnú súčinnosť na odovzdanie výhry,

bude výhra odovzdaná náhradníkovi. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca, ani náhradník, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.

 

5.5 Výhercovi nenáleží žiadna iná výhra než výhra určená podľa týchto „Pravidiel“. Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti, postúpiť inej osobe, ani požadovať iné plnenie alebo odovzdanie výhry v inom termíne, alebo ju vymáhať súdnou cestou. Ak by nebolo možné výhru v ods. 5.2 poskytnúť, Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo nahradiť túto výhru inou podobnou výhrou.

 

5.6 Usporiadateľ a Organizátor nezodpovedajú za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie oznámenia o výhre alebo výhru z dôvodov na strane súťažiaceho alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií, poskytovateľa poštových služieb iného doručovateľa alebo prepravcu.

 

5.7 Usporiadateľ ani Organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a povinnosti súvisiace s odovzdaním, používaním alebo čerpaním výhry.

 

5.8 Na zabezpečenie účasti účastníkov v súťaži, kontroly jej priebehu, plnenia jej podmienok, vyhodnotenie súťaže, vrátane vyhlásenia a zverejnenia výhercov súťaže a odovzdanie výhier výhercom súťaže spracováva Usporiadateľ, v pozícii prevádzkovateľa, a Organizátor, v pozícii sprostredkovateľa, osobné údaje súťažiacich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, v rozsahu meno, priezvisko, ktoré majú súťažiaci uvedené na instagramovom profile a v prípade výhercov aj poštová adresa výhercu oznámená výhercom Usporiadateľovi či Organizátorovi kvôli odovzdaniu výhry.

 

VI. Ochrana osobných údajov

6.1 Právnym základom na spracovanie osobných údajov – mena a priezviska je súhlas účastníkov daný poskytnutím zverejnením súťažnej fotografie pod súťažným príspevkom alebo v súťažnom príspevku. Osobné údaje účastníkov budú použité na účely riadenia súťaže, jej organizáciu a vyhodnotenie počas doby konania súťaže podľa týchto Pravidiel a 90 dní potom, z dôvodu kontroly dodržania „Pravidiel“, odovzdania a realizácie výhier, maximálne však počas doby trvania udeleného súhlasu, maximálne však 5 rokov, potom budú zlikvidované.

 

6.2 Výhercovia poskytnú Usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov – v rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo z dôvodu zaslania výhry a realizácie súťaže. Poskytnutie osobných údajov výhercami v rozsahu uvedenom v týchto Pravidlách je nevyhnutným predpokladom na odovzdanie výhry a bez ich poskytnutia nie je usporiadateľ schopný výhru odovzdať a v tomto prípade si vyhradzuje právo nahradiť výhercu inou osobou. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci (ako dotknutá osoba) kedykoľvek odvolať na vitana@orkla.sk.

 

6.3 Osobné údaje získané na účely súťaže podľa týchto Pravidiel nie sú predmetom ukladania do databázy a nie sú poskytované tretím stranám, alebo do tretích krajín. Spracovanie osobných údajov bude prebiehať prostredníctvom Organizátora alebo Usporiadateľa. Súťažiaci má právo požadovať od Usporiadateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, popr. obmedzenie spracovania. Súťažiaci má právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi na vitana@orkla.sk. Ak bude žiadosť súťažiaceho oprávnená, Usporiadateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť súťažiaceho podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Podľa podmienok stanovených v čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES má súťažiaci právo na prenos osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Usporiadateľovi.

 

6.4 Súťažiaci zodpovedá za to, že zverejnením súťažnej fotografie nebudú porušené práva tretích osôb, alebo nebude zasiahnuté do autorských práv tretích osôb. V prípade, že súťažná fotografia poskytnutá súťažiacim do súťaže bude mať povahu akéhokoľvek predmetu duševného vlastníctva (resp. ak bude takéto predmety obsahovať), a to menovite predmety chránené Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z., v platnom znení a/alebo predmety práv priemyselných (napr. ochranné známky), resp. ak budú jeho súčasťou akékoľvek osobné atribúty (napr. podobizeň), na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (ďalej spoločne súťažné fotografie, predmety duševného vlastníctva, vrátane osobných atribútov ako „predmety“), súťažiaci vyhlasuje, že využitím predmetov v rozsahu a spôsobom popísaným v podmienkach súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva oprávnených osôb na tieto predmety. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že predmety boli do súťažného príspevku zasadené so súhlasom nositeľov práv, resp. ich držiteľov. Súťažiaci týmto ako oprávnený držiteľ práv udeľuje Usporiadateľovi súťaže oprávnenie na bezodplatnému zverejneniu predmetov a na ich bezodplatné využitie všetkými spôsobmi nevyhnutnými na využitie predmetov v súlade s podmienkami súťaže (menovite oznamovaním verejnosti prostredníctvom Internetu a rozmnožovaním), a to bez množstevného, územného a technického obmedzenia, počas doby trvania súťaže a počas nasledujúcich 3 mesiacov po jej skončení. Súťažiaci vyhlasuje, že je oprávneným vlastníkom fotografie, na ktorej sú predmety zachytené a že je oboznámený s tým, že po skončení súťaže bude využitý na interné potreby Usporiadateľa a na propagačné účely Usporiadateľa na jeho instagramovom profile. V prípade nepravdivosti vyššie uvedených vyhlásení či v prípade zásahu do práv Usporiadateľa súťaže alebo tretích osôb je súťažiaci povinný uspokojiť všetky oprávnené nároky dotknutých osôb a uhradiť všetku vzniknutú škodu.

 

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto „Pravidlá“ môžu byť v skrátenej verzii zverejnené na propagačných a iných materiáloch v súvislosti so súťažou. Vo všetkých prípadoch má prednosť táto plná verzia Pravidiel.

 

7.2 Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek ich porušenie alebo obchádzanie súťažiacim či pokus o ich porušenie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

 

7.3 Pravidla sú počas doby trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na instagramovej stránke https://www.instagram.com/chutnakuchyna/ a zároveň uložené v písomnej podobe na adrese sídla Usporiadateľa a Organizátora.

 

7.4 Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Facebook a spoločnosťou META. Súťažiaci je oboznámený s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi a Organizátorovi súťaže a nie spoločnosti META. V prípade otázok sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na instagramovom profile pod súťažným príspevkom.

 

V Bratislava, dňa 23. 5. 2024

 

Orkla Foods Slovensko s.r.o.