zavrieť

MENU

Sprievodca

 • Nachádzate sa:
 • Úvod
 • Aktuality
 • Pravidlá súťaže „Gorilovačka_III“
SPÄŤ NA Aktuality

Pravidlá súťaže „Gorilovačka_III“

 • Zverejnené 08. júl 2021
 • Kategórie Ostatné
 • Tlačiť

Pravidlá súťaže „Gorilovačka_III“ - IG

(ďalej len „Pravidlá“)

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

1.1 Usporiadateľ súťaže

Orkla Food Slovensko s.r.o.

Meisslova 5, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

IČO: 31352316

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 57737/B (iba „Usporiadateľ“).

 

1.2 Organizátor súťaže

THIS IS LOCCO, s.r.o. (Reklamná agentúra)

Teslova 26, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 44908849

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 60271/B (ďalej len „Organizátor“).

 

II. Miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, elektronicky prostredníctvom Instagram profilu, ďalej len „miesto konania súťaže“.

 

III. Trvania súťaže

3.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 8.7.2021 (od 10.00h. SEČ) do 18.7.2021 (do 23.59h. SEČ).

 

IV. Podmienky účasti a princíp súťaže

4.1 S výnimkou osôb uvedených v článku IV. ods. 4.2. týchto „Pravidiel“, sa súťaže môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov a má poštovú adresu v Slovenskej republike (ďalej len „súťažiaci“).

 

4.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a všetky osoby podieľajúce sa priamo na organizácii a zaisťovaní priebehu súťaže, ako aj osoby, ktoré sú s vyššie uvedenými osobami v pomere osoby blízkej v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

 

4.3 Podmienkou účasti je, že súťažiaci má registráciu na sociálnej sieti Instagram.

 

4.4 Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že na https://www.instagram.com/chutnakuchyna/, do komentára pod súťažný príspevok, uverejnený dňa 8.7.2021, napíše odpoveď na otázku „Ktorý dresing alebo horčica Vitana je pri grilovačke vaša najobľúbenejšia?

 

4.5 Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane (t. j. zverejniť pod príspevkom viac súťažných komentárov). Súťažiaci môže získať iba jednu výhru. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie služby či zaplatenie akéhokoľvek iného vklad.

 

4.6 Súťažná fotografia nesmie:

a) byť v rozpore s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;

b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, s všeobecne prijímanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;

c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;

d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;

e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať na nezákonné či nemravné konanie;

f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým prislúchajú práva tretích osôb, menovite autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, práva na priemyselné vlastníctvo ako napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu a iné práva vzťahujúce sa na duševné vlastníctvo;

g) obsahovať skrytú reklamu;

h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Usporiadateľa alebo Organizátora.

Rozhodnutie, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne Usporiadateľovi.

 

4.7 Do súťaže budú zaradení iba súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky. Organizátor a Usporiadateľ majú právo kedykoľvek skontrolovať a posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi a kedykoľvek vyradiť konkrétneho súťažiaceho kvôli nesplneniu niektorej podmienky súťaže. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá za to, ak sa súťažiacemu nepodarí zapojiť do súťaže v dôsledku výpadku telekomunikačného spojenia, akejkoľvek poruchy elektrickej siete, akéhokoľvek opatrenia prijatého prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook a pod.

 

4.8 Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže takých súťažiacich, pri ktorých budú mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania v súvislosti so súťažou alebo konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré môže ovplyvňovať výsledky súťaže, a to aj prostredníctvom tretích osôb a vo výnimočných prípadoch je oprávnený súťaž zrušiť. Všetky zmeny v „Pravidlách“ či oznámenie o odložení alebo zrušení súťaže budú Usporiadateľom zverejnené na stránke https://www.instagram.com/chutnakuchyna/. Usporiadateľ je oprávnený súťažiaceho vylúčiť zo súťaže bez nároku na kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Usporiadateľovi.

 

V. Pravidlá súťaže

5.1 Mechanizmus súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti podľa článku IV a ktorí sa cez https://www.instagram.com/chutnakuchyna/ zapoja do súťaže tak, že do komentára pod súťažný príspevok, uverejnený dňa 8.7.2021, napíšu odpoveď na otázku „Ktorý dresing alebo horčica Vitana je pri grilovačke vaša najobľúbenejšia?

 

Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, alebo sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich (minimálne 3), výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.

 

Žrebovanie vykonajú 3 náhodne vybraní zamestnanci Organizátora. Žrebovanie prebehne 19.7.2021. Vyžrebovaní budú 3 výhercovia.

 

5.2 Výhra v súťaži:

3x balíček produktov Vitana (1 balíček pre 1 výhercu)

 

Ďalšie aktuality

 • Pravidlá súťaže „Gorilovačka_III“

  • Zverejnené 14. júl 2021
  • Kategórie Ostatné

 • PRODUKTY

 • RECEPTY

 • AKTUALITY

 • KONTAKTY

Naše webové stránky vložia súbory cookie do vášho prehliadača alebo zariadenia, pokiaľ máte túto funkciu v nastavení prehliadač aktivovanú.
Tieto súbory cookie používame k zlepšeniu funkčnosti týchto webových stránok, analýzam a pre záujmovo orientovanú reklamu.

PREČÍTAJTE SI VIAC ZAVRIEŤ